Κυριακή της Ορθοδοξίας - Η Μαύρη Επέτειος

05 Μαρ, 2017

Σήμερα είναι η πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής η αλλιώς Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Κύριο θέμα του εορτασμού αυτού είναι η επικράτηση των εικονολατρών και ταυτόχρονα ο αναθεματισμός των Ελλήνων και ο «ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας».

Ορθοδοξία ονομάστηκε από τη Μαύρη Μασονία της Μαύρης Αδελφότητας (Παλιά Τάξη Πραγμάτων), η ανίερη ένωση κάποιων λόγων του Χριστού, με την νοοτροπία και τα λόγια του Γιαχβέ (Σατανά), του αρχαγγέλου του σκότους και άρχων του κόσμου αυτού, σύμφωνα με τον Χριστό. Εδώ και 1200 περίπου χρόνια ψέλνονται σε όλους τους ορθόδοξους ναούς την Κυριακή της Ορθοδοξίας αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων.

Τα αναθέματα που διαβάζονται καταγράφονται στο «Τριώδιον», το οποίο περιέχεται στο Συνοδικόν ( Πρακτικά αποφάσεων) της "αγίας" Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας. Συγκλήθηκε το 787 από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΣΤ΄ και τη μητέρα του, Αυτοκράτειρα Ειρήνη την Αθηναία (μεγάλη “αγία”, σκότωσε το γιό της για να πάρει το θρόνο) στη Νίκαια της Βιθυνίας, στο Ναό της Αγίας Σοφίας, κατόπιν αίτησης του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταρασίου (σ.σ μεγάλος “άγιος” και αυτός, ψάξτε να δείτε ποιος ήταν) και διατύπωσε τα κείμενα των αφορισμών αυτών που τα καθιέρωσε ως μέρος της επίσημης ακολουθίας, μαζί με δύο ακόμη υβριστικά κατά των Ελλήνων.

Κάθε “Κυριακή της Ορθοδοξίας” έχει οριστεί επίσημα να ψάλλονται επτά αναθεματισμοί κατά του Ελληνισμού!

Διαβάστε τους παρακάτω :

1ος Αναθεματισμός

«Επί τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενάργειαν της τριυποστάτου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δε, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις. Μη ομολογούσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος ανάθεμα τρις».

Μτφ: Σε όσους φρονούν και λένε ότι είναι φτιαχτή κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας, και αναγκάζονται ως εκ τούτου να δεχτούν ότι και η θεία ουσία είναι χωρίς άλλο φτιαχτή· γιατί η δημιουργημένη ενέργεια, σύμφωνα με τους Αγίους, θα φανερώσει ότι είναι [εκ των υστέρων] φτιαγμένη- δημιουργημένη και η [θεία] ουσία [της τρισυπόστατης Θεότητας]. Κι από κει και πέρα, πλέον, κινδυνεύουν να πέσουν σε ολοκληρωτική αθεΐα, όσοι ζουν με την καθαρή κι αμόλυντη χριστιανική πίστη, και να δεχθούν την ελληνική μυθολογία και την λατρεία των κτισμάτων – δημιουργημάτων. Σε όσους, άρα, δεν ομολογούν, σύμφωνα με τις θεόπνευστες θεολογικές ερμηνείες των Αγίων και το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας, ότι είναι άκτιστη κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας, τρεις φορές ανάθεμα.

Δηλαδή, ανάθεμα τρεις φορές σε όλους τους Έλληνες φιλοσόφους. Στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, Πλωτίνο, Θαλή, Αναξίμανδρο, Αναξιμένη, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Παρμενίδη, Ζήνωνα, Εμπεδοκλή, Ηράκλειτο, Αναξαγόρα, Δημόκριτο, Σωκράτη, Πλάτωνα κ.α.

2ος Αναθεματισμός

«Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη διά παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταίς
και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρις».

Μτφ: Σε όσους ασπάζονται τις διδασκαλίες των Ελλήνων και δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση, αλλά ακολουθούν και τις μάταιες θεωρίες τους και τις πιστεύουν ως αληθινές, και μάλιστα ωσάν αυτές να περιέχουν τη βεβαιότητα, και παρασύρουν σ’ αυτές άλλοτε κρυφά και άλλοτε φανερά και τις διδάσκουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό, τρεις φορές ανάθεμα.

3ος Αναθεματισμός

«Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, εφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του
από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρις».

Μτφ: Σε όσους μαζί με τα άλλα μυθικά πλάσματα, με δική τους πρωτοβουλία, διαστρεβλώνουν τις δικές μας πεποιθήσεις και δέχονται ως αληθινές τις πλατωνικές ιδέες και λέγουν ότι η ύλη, ούσα αυθύπαρκτη, μορφοποιείται από τις ίδιες ιδέες, και προφανώς αμφισβητούν το αυτεξούσιο του Δημιουργού, ο οποίος από την ανυπαρξία έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και ως ποιητής έθεσε σε όλα αρχή και τέλος με τη δύναμη του εξουσιαστή και δεσπότη, τρεις φορές ανάθεμα.

4ος Αναθεματισμός

«Τοις δεχομένοις και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα, ότι τε προϋπαρξίς εστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, ότι τέλος εστι της κολάσεως ή αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν ότι και η κόλασις ατελεύτητος και η βασιλεία αϊδιος, διά δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένους
γενομένοις ανάθεμα τρις».

Μτφ: Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες ελληνικές αντιλήψεις, ότι και οι ψυχές προϋπήρχαν και ότι τα πάντα δεν προήλθαν ούτε προέκυψαν από την ανυπαρξία, και ότι ήρθε το τέλος της κολάσεως από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και η κτίση και το ανθρώπινο είδος, και διαδίδουν με τέτοια λόγια ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει τελείως καταλυθεί και εκλείψει, την οποία και ο ίδιος ο Χριστός και Θεός ως αιώνια και ακατάλυτη μας δίδαξε, παρέδωσε και εμείς από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη παραλάβαμε ότι και η Κόλαση είναι ατέλειωτη και η Βασιλεία παντοτινή, και καταστρέφουν με τέτοια λόγια και τους εαυτούς τους και προξενούν σε άλλους αιώνια καταδίκη, τρεις φορές ανάθεμα.

5ος Αναθεματισμός

« Τοῖς εὐσεβεῖν μὲν ἐπαγγελλομένοις τὰ τῶν Ἑλλήνων δὲ δυσσεβῆ δόγματα τῇ ὀρθοδόξῳ καὶ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ περί τε ψυχῶν ἀνθρωπίνων, καὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ τῶν ἄλλων κτισμάτων ἀναιδῶς ἢ μᾶλλον ἀσεβῶς ἐπεισάγουσιν ἀνάθεμα τρίς. ».

 Μτφ: Σε όσους παριστάνουν τους ευσεβείς, ενώ, την ίδια στιγμή, εισάγουν τις ασεβείς δοξασίες των Ελλήνων στην Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία για τις ανθρώπινες ψυχές και για τον ουρανό και τη γη και για τα άλλα κτίσματα με αναίδεια ή πολύ περισσότερο με ασέβεια, τρεις φορές ανάθεμα.

6ος Αναθεματισμός

« Τοῖς τὴν μωρὰν τῶν ἔξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμοῦσι, καὶ τοῖς καθηγηταῖς αὐτῶν ἑπομένοις, καὶ τάς τε μετεμψυχώσεις τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, ἢ καὶ ὁμοίως τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ταύτας ἀπόλλυσθαι, καὶ εἰς τὸ μηδὲν χωρεῖν δεχομένοις καὶ διὰ τοῦτο ἀνάστασιν, καὶ κρίσιν, καὶ τὴν τελευταίαν τῶν βεβιωμένων ἀνταπόδοσιν ἀθετοῦσιν ἀνάθεμα τρίς. »

Μτφ: Σε όσους προτιμούν την ανόητη λεγόμενη σοφία των εκτός [εβραιοχριστιανισμού] φιλοσόφων και ακολουθούν τους δασκάλους τους και δέχονται τις μετεμψυχώσεις των ανθρώπινων ψυχών, ή ότι αυτές [οι ψυχές] χάνονται ομοίως με των άλογων ζώων και ξεπέφτουν στην ανυπαρξία και για αυτό αθετούν την ανάσταση, την κρίση  και την ανταπόδοση σύμφωνα με όσα βίωσαν, τρεις φορές ανάθεμα.

7ος Αναθεματισμός

« Τοῖς λέγουσιν ὅτι οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοὶ καὶ πρῶτοι τῶν αἱρεσιαρχῶν, οἱ παρὰ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ καθολικῶν συνόδων, καὶ παρὰ πάντων τῶν ἐν Ὀρθοδοξίᾳ λαμψάντων πατέρων ἀναθέματι καθυποβληθέντας, ὡς ἀλλότριοι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας διὰ τὴν ἐν λόγοις αὐτῶν κίβδηλον καὶ ῥυπαρὰν περιουσίαν κρείττονες εἰσι κατὰ πολύ, καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐν τῇ μελλούσῃ κρίσει, καὶ τῶν εὐσεβῶν μὲν καὶ ὀρθοδόξων ἀνδρῶν, ἄλλως δὲ κατὰ πάθος ἀνθρώπινον ἣ ἀγνόημα πλημμελησάντων ἀνάθεμα τρίς. »

Μτφ: Σε όσους λένε ότι οι σοφοί των Ελλήνων και πρωτοστάτες στις αιρέσεις – στους οποίους οι επτά άγιες και Καθολικές Σύνοδοι και όλοι οι Πατέρες που έλαμψαν μέσα στην Ορθοδοξία τούς αναθεμάτισαν, ως ξένους στην Καθολική Εκκλησία, λόγω του ψεύτικου και βρώμικου περιεχομένου των λόγων τους – είναι πολύ καλύτεροι κι εδώ και στην μέλλουσα κρίση από τους ευσεβείς και ορθόδοξους ανθρώπους που αμάρτησαν από ανθρώπινο πάθος ή από άγνοια,
τρεις φορές ανάθεμα.

Από την «Παρακλητικήν» λαμβάνεται επίσης ένα τροπάριο και ένας μακαρισμός.

α) Το τροπάριο:

«Ναούς ειδώλων (= ελληνικούς) καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριάδος θείους ναούς εδομήσασθε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι».

Ελεύθερη απόδοση : Γκρεμίστε τους αρχαίους Ελληνικούς ναούς και φτιάξτε χριστιανικούς ναούς.

β) Ο μακαρισμός:

«Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλανείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε».

 Προσέξτε τι πολεμάνε οι ανθέλληνες σκοταδιστές εβραιοχριστιανοί :

-Τις διδασκαλίες των Ελλήνων φιλοσόφων που επικύρωσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός :

 Να θυμίσουμε ότι οι Εβραιοχριστιανοί κάψανε τα άπαντα των Ελλήνικών χειρογράφων αλλά και τα λόγια του Χριστού που έδιναν τις "απαγορευμένες γνώσεις" που δεν συνέφεραν την Εβραιοχριστιανική εκκλησία και θρησκεία. Ο λόγος που δεν την συνέφερε ήταν ότι όχι μόνο έδειχναν ξεκάθαρα την άρρηκτη ζεύξη και σχέση Ελληνισμού και Χριστιανισμού, αλλά ήταν και κάθετα αντίθετες απέναντι στην Εβραϊκή παλιά διαθήκη που περιέχει την νοοτροπία του Γιαχβέ και ήθελαν - και δυστυχώς το πέτυχαν- να την ενώσουν με τον Χριστό, παρουσιάζοντας για να υποστηρίξουν την ανίερη αυτή ένωση, κείμενα που έφτιαξαν οι ίδιοι στη σύνοδο της Λαοδίκεια ως..θεόπνευστα και άγια.

-Την ύπαρξη των "μυθικών πλασμάτων" ( Νεφελίμ, Eλ ) : Όταν μάρτυρες του Χριστού, μέσα από την επίσημη πατρολογία MIGNE μιλούν για αυτά τα πλάσματα, όταν υπάρχουν χειρόγραφα σύγχρονων γεροντότερων όπως ο Π.Παϊσιος που αναφέρουν την ύπαρξή τους, όταν εκείνοι που αφιέρωσαν την ζωή τους στον Χριστό και στον πόλεμο κατά των δυνάμεων του κακού, επιβεβαιώνουν το ότι υπάρχουν, τότε πιστεύω, καλό θα ήταν να μην βγαίνουν τόσο απόλυτα συμπέρασματα, ότι για παράδειγμα δεν υπάρχουν τα πλάσματα αυτά και όποιος αναφέρει κάτι περί αυτών είναι...πλανεμένος. Μήπως ήταν πλανεμένος και ο Πατήρ Σάββας Αχιλλέως που η ίδια η Παναγία τον επιστράτευσε και με την χάρη του Χριστού έκανε εξορκισμούς, λυτρώνοντας τόσους ανθρώπους ;


- Την προΰπαρξη των ψυχών :Οτι δηλαδή κάποτε ζούσαμε σε μια άλλη κατάσταση, σε έναν άλλο τόπο και δεν δημιουργήθηκε η ψυχή μας με την σύλληψη του σάρκινου σώματος μας στον κόσμο αυτό που είναι ο κόσμος του Γιαχβέ Σαμαέλ Σατανά, τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει άρχων του κόσμου αυτού. Αυτό έλεγαν οι Αρχαίοι Έλληνες, αυτό επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Χριστός (βλέπε κείμενα Ναγκ Χαμμάντι). Είπε ο Χριστός :

 « Κατά τον ίδιο τρόπο έγινα πολύ μικρός, έτσι ώστε ταπεινώνοντας τον εαυτό μου, να μπορέσω να σας ο οδηγήσω πίσω σε εκείνη την υψηλή θέση στον τόπο απ τον οποίο είχατε εκπέσει όταν μεταφερθήκατε κάτω,μέσα σε αυτό τον λάκκο. Εαν λοιπόν πιστεύετε σε εμένα, εγώ είμαι εκείνος που θα σας μεταφέρω επάνω.» ~ Ναγκ Χαμμάντι

 - Το ότι η λεγόμενη κόλαση δεν θα διαρκέσει για πάντα και κάποια στιγμή θα τελειώσει :

Το ίδιο έλεγε και ο κορυφαίος Χριστιανός φιλόσοφος Ωριγένης.

Οι αρχαίοι Έλληνες αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στα μη παραποιημένα λόγια Του, μας πληροφορούν ότι από τον κόσμο αυτό, όλοι είμαστε περαστικοί, και μάλιστα στην πραγματικότητα είμαστε αθάνατα πλάσματα που εδώ περνάμε ένα τεστ συνειδήσεως με σκοπό να εκπαιδευτούμε και να γυρίσουμε έτοιμοι και συνειδητοποιημένοι στην τέλεια πνευματική κατάσταση που κάποτε αντιλαμβανόμασταν. Σύμφωνα λοιπόν με τον Χριστό, όσοι όταν πεθάνει το σάρκινο μειωμένων δυνατοτήτων τους σώμα, που έχουν στον κόσμο αυτό, δεν πάνε στο μέρος που θα ζουν οι δίκαιοι και ικανοί, θα συνεχίσουν το ταξίδι τους σε ένα άλλο μέρος, πιο δύσκολο, στο οποίο θα έχουν την επόμενή τους ευκαιρία να συνέλθουν και έτοιμοι να γυρίσουν και αυτοί πίσω στο Φως. Οφείλω να τονίσω ότι σύμφωνα με τον Χριστό αλλά και με τους Έλληνες σοφούς, όποιος δεν γυρίσει στον τέλειο κόσμο του φωτός, δεν θα ξανα-έρθει στον κόσμο αυτό. Θα μεταβεί σε μία άλλη κατάσταση και σε άλλο τόπο, και πάλι για να εκπαιδευτεί μέν, αλλά δε μιλάμε για την μετενσάρκωση-μετεμψύχωση δέ, την οποία δέχονται οι ανατολικοί δηλαδή, και αναφέρει ότι αν κάποιος ήταν καλός άνθρωπος στον κόσμο αυτό, στην επόμενη ζωή του, πάλι στον κόσμο αυτό, θα έχει λεφτά και καλό βίο και αν ήταν κακός θα γίνει ζώο, πέτρα κτλ.

 Την άποψη αυτή, ξεκάθαρα βλέπουμε στα πανάρχαια ελληνικά κείμενα του Ερμή του Τρισμέγιστου, ενώ το αντίθετο μόνο σε επίπεδο ψιλοκουβέντας διατυπώνεται σε συζητήσεις φιλοσόφων :

“ Διότι διαφορετικό σώμα, δεν χωρά την ανθρώπινη ψυχή, ούτε είναι και θεμιτό η ανθρώπινη ψυχή, να ξεπέσει σε σώμα ζώου, που δεν έχει λογική. Διότι αυτό αποτελεί νόμο του Θεού, να προφυλάσσει δηλαδή την ανθρώπινη ψυχή, απο τέτοιον εξευτέλισμο.”

~ Ερμής Τρισμέγιστος προς Τατ : Λογος Ι : Το κλειδί.

 “Παιδί μου, μήπως έχεις εσύ, όπως και οι περισσότεροι, την άποψη πως η ψυχή, όταν βγεί απο το σώμα πηγαίνει σε θηρίο, πράγμα που αποτελεί πλάνη μεγάλη ;”

~ Ερμής Τρισμέγιστος προς Τατ : Λογος Ι : Το κλειδί.

 Αυτό που πέρασε η ορθοδοξία (Εβραιοχριστιανισμός), περί αιωνίου βασανισμού των αμαρτωλών στα μυαλά των ανθρώπων, δεν έχει καμιά σχέση με την Αλήθεια. Είναι μια σκοταδιστική πεποίθηση που γεμίζει φόβο και τρόμο τους ανθρώπους οδηγώντας τους στην υποταγή στην εκκλησία της εβραιοχριστιανικής θρησκείας και των παραγγελμάτων της που ΔΕΝ είναι οδηγίες του Χριστού. Αυτές οι πεποιθήσεις που ξεκίνησαν τον 4ο αιώνα και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα είναι αποτέλεσμα άγνοιας, σύγχυσης και παρερμηνείας δεδομένων ως επί το πλείστον. Η αλήθεια είναι πάντα απλή ,μαθηματική και λογική.

 Ο Χριστός, το Φως, ο Δημιουργός μας που είναι μόνο αγάπη, αλλά και δικαιοσύνη, δεν θα τιμωρήσει κανέναν στέλνοντας τον στην λεγόμενη κόλαση. Απλά όποιος κριθεί ανίκανος και παραμείνει στην κυριολεξία επικίνδυνος για τον αληθινό κόσμο, δεν θα πάει εκεί. Δεν θα πάει στον κόσμο του Χριστού, διότι δεν έφτασε στην συνειδητοποιήση, ώστε να γνωρίσει ποιος είναι, που ανήκει και ως εκ τούτου δεν φερόταν με τον τρόπο εκείνο, που έδειξε ο Χριστός, και που φυσικά θα έδειχνε ότι είναι άξιος για να διαχειριστεί τις επουράνιες υπερδυνάμεις που ο άνθρωπος έχει, δίχως τον κίνδυνο να τον βγάλουν ελεύθερο στον αληθινό κόσμο και να τα γκρεμίσει όλα. Σκεφτείτε, έστω ότι σε κάποιον δίνεται ένα σαραβαλάκι και βγαίνει στο δρόμο της γειτονιάς του και αρχίζει να πατάει ανθρώπους, να μπαίνει μέσα σε κτήρια και γενικώς να τα κάνει όλα λίμπα. Θα τον αφήνατε να βγει στην εθνική; Η ακόμη χειρότερα να του επιτραπεί να πάρει μια Ferrari και να βγει με αυτή στην εθνική; Μάλλον όχι.

 -Ονομάζουν τους Έλληνες σοφούς πρώτους των αιρεσιαρχών :

Αυτό προκαλεί όχι γέλια αλλά κλάματα. Ποίοι ονομάζουν τους Έλληνες Σοφούς που μίλησαν για τον Τριαδικό Δημιουργό και την Αλήθεια αιρεσιάρχες ;;;
Αυτοί που ένωσαν τον λόγο του Σατανά με τον λόγο του Χριστού στην ανίερη μίξη που ονόμασαν Ορθοδοξία, διαπράττοντας το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία του ψεύτικου αυτού κόσμου ; Κάνοντας χιλιάδες ανθρώπους να μισήσουν τον Χριστό και να πιστέψουν ότι Ελληνισμός και Χριστιανισμός είναι 2 αντίθετα πράγματα ; Πράγματι ο Ελληνισμός, όπως και ο ίδιος ο Χριστός, με το έκτρωμα του Εβραιοχριστιανισμού (Ορθοδοξία) δεν έχουν καμία σχέση.
Ο Χριστός όμως και οι Ελληνικές γνώσεις και φιλοσοφίες συνδέονται με μία άρρηκτη ζεύξη που παράγει ένα φως τρομακτικά εκτυφλωτικό για εκείνους που ζουν μέσα στην άγνοια που δίνουν τα δόγματα, μαντρώνοντας τις συνειδήσεις τους και φράζοντας την ελεύθερη σκέψη τους. Καθιστώντας τους άβουλα όντα,που αντίθετα με όσα ο Χριστός είπε,δεν ερευνούν, δεν  ψάχνουν, δεν σκέφτονται, και απλά δέχονται ως υπάκουα προβατάκια τα όσα τους λένε οι εκπρόσωποι της θρησκείας που είτε ενεργά και συνειδητά,είτε ασυνείδητα μέσα στην άγνοιά τους
προωθούν όσα θέλουν οι σκοταδιστικές αρχές της μαύρης μασονίας που την δημιούργησαν. Έτσι λοιπόν το κοπάδι των προβάτων προχωράει καλά με τον φόβο ριζωμένο στην καρδιά του και τις συνειδήσεις του υποταγμένες,προς το σφαγείο,προς την απόλυτη λήθη.

Αυτά όλα είναι αποτέλεσμα του σκότους που έφεραν οι ανθέλληνες μεγαλοχριστιανοί του 4ου αιώνα βάσει εντολών που είχαν από την Μαύρη Μασονία, της Μαύρης Αδελφότητας (Παλιά Τάξη Πραγμάτων). Το μεγάλο κακό, ξεκίνησε εκείνους τους σκοταδιστές που έκαψαν τα πάντα και γκρέμισαν και σκότωσαν και κατέστρεψαν δήθεν στο όνομα του Χριστού. Εκείνοι που απάρτιζαν την “Αίρεση του Σαβαώθ” ή την “αίρεση του μωσαϊκού νόμου” όπως την έλεγαν τότε. Αυτοί, αφού επικράτησαν και σκότωσαν εκείνους που δεν ήθελαν την ανίερη αυτή ένωση, εξαφάνισαν το όνομα τους από παντού και μας έδωσαν τον Χριστιανισμό όπως εκείνοι ήθελαν. Έκαψαν κάθε τι ελληνικό και πραγματικά χριστιανικό και αφόρισαν όποιον δεν συμφωνούσε μαζί τους. Κατόπιν αντέγραψαν επιλεκτικά τμήματα της αρχαίας ελληνικής γνώσης από τα κείμενα του Ερμή του Τρισμέγιστου και των υπόλοιπων φιλοσόφων και τα παρουσίασαν κατά το δοκούν ως κείμενα που έγραψαν δήθεν εκείνοι...μετά από δική τους...φώτιση.

 Αφού έκαψαν τα πάντα και σκότωσαν όσους δεν ήθελαν να Εβραιοποιηθεί ο Χριστιανισμός, νόμιζαν ότι το μυστικό τους ήταν ασφαλές. Ωστόσο 1600 χρόνια μετά, βγήκαν στο φως τα κείμενα του Νάγκ Χαμμάντι από τοΔημοσθένη Λιακόπουλο και το ένοχο μυστικό τους μαθεύτηκε.
Αυτά τα χειρόγραφα μας δείχνουν το τι πίστευε ο κόσμος την εποχή εκείνη και οι μεγαλοθεολόγοι του 4ου αιώνα θέλησαν να το ξεριζώσουν και να κάνουν ένα δικό τους Χριστιανισμό, δοσμένο από κατά φαντασίαν αγίους, που μέσα από τις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων, όρισαν ότι όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους, ακόμη και άγγελος του Θεού, είναι αιρετικός και πρέπει να σκοτωθεί, να αφοριστεί, να εξοριστεί.

Τα κείμενα μέχρι τον 4ο αιώνα, που δεν ήτανε εβραϊκά, δείχνουν ότι ο θεός των Εβραίων,αυτός που δημιούργησε τον κόσμο αυτό ήταν ο αποστάτης αρχάγγελος Σαμαέλ, ή Γιαλνταμπαόθ, ο γνωστός ως Σατανάς, ωστόσο τα εβραϊκά κείμενα και ο μοχθηρός Θεός τους έπρεπε να υιοθετηθούν ως χριστιανικά. , και η δημιουργία η εικονική μέσα στην οποία βρισκόμαστε προσωρινά για να εκπαιδευτούμε , η δημιουργία του Σατανά , ονομάστηκε "δημιουργία του Θεού."

Το "καλύτερο" όμως το άφησα για το τέλος
Αφού αναθεματίζουν τους Έλληνες, εξυμνούν τους εθνοκτόνους Εβραίους ( !!!!!!)

Προς Εβραίους κεφ. 11 24-26, 32-40 Μετάφραση :

« Χάρη στην πίστη του ο Μωϋσής, όταν μεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της κόρης του Φαραώ, επειδή θεώρησε πως είναι καλύτερο να κακοπαθεί μαζί με το λαό του Θεού, παρά να απολαμβάνει προσωρινά την αμαρτωλή ζωή. Γιατί τον εξευτελισμό για χάρη του Xριστού τον θεώρησε πλούτο πολυτιμότερο από τους θησαυρούς της Aιγύπτου, επειδή απέβλεπε στην ανταπόδοση από το Θεό. Kαι τι άλλο να πρωτοπώ; Γιατί, σίγουρα δε θα έχω το χρόνο έτσι κι αρχίσω να διηγούμαι για τον Γεδεών, τον Bαράκ, τον Σαμψών, τον Iεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι χάρη στην πίστη τους ανέτρεψαν βασίλεια, επέβαλαν τη δικαιοσύνη, πέτυχαν την υλοποίηση υποσχέσεων, έφραξαν στόματα λιονταριών, εξουδετέρωσαν τη δύναμη της φωτιάς, γλίτωσαν τη σφαγή, μετέτρεψαν σε δύναμη τις αδυναμίες τους, έγιναν ισχυροί στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα αλλοφύλων, γυναίκες ξανάσμιξαν στη ζωή με ανθρώπους τους που αναστήθηκαν από τους νεκρούς. Kι άλλοι, πάλι, βασανίστηκαν άγρια μέχρι θανάτου, χωρίς να ενδώσουν για την ελευθέρωσή τους, ώστε να αξιωθούν μια υπέρτερη ανάσταση. Kαι διάφοροι άλλοι δοκίμασαν εμπαιγμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρωμα, κατάντησαν να περιφέρονται ντυμένοι με προβιές και κατσικοδέρματα περνώντας από στερήσεις, θλίψεις, κακουχίες. Oι άνθρωποι αυτοί, για τους οποίους δεν ήταν καν άξιος ο κόσμος, έζησαν περιπλανώμενοι σε ερημιές και σε βουνά και μέσα στις σπηλιές και στις τρύπες της γης. Kι όλοι αυτοί, ενώ αναγνωρίστηκαν για την πίστη τους, δεν απόλαυσαν την εκπλήρωση της υπόσχεσης, επειδή ο Θεός έχει προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι που να μη φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. »

Από αυτό το "θεόπνευστο κείμενο",που εννοείται δεν αποτελεί κείμενο των Αποστόλων, αλλά δημιούργημα της Μαύρης Αδελφότητας, μόνο το " Ζήτω οι Εβραίοι" λείπει.

Τι σύμπτωση! Όλα αυτά περί των "εκλεκτών" θεοκτόνων Εβραίων διαβάζονται την ημέρα που αναθεματίζονται οι Έλληνες. Εξυμνείται δηλαδή το Σκότος της άγνοιας, η καταστροφής της ελληνικής γνώσης, το κάψιμο των ελληνικών βιβλιοθηκών και ο αφανισμός κάθε πραγματικής χριστιανικής γνώσης, και διώκεται το Φως, η έρευνα, η αναζήτηση, η Αλήθεια και βεβαίως ο Χριστός, αφού ο Χριστός βάσισε την διδασκαλία Του στα παραπάνω λέγοντας : Ερευνάτε τας γραφάς και γνώσεσθε την Αλήθεια και η Αλήθεια ελευθερώσει υμάς.

Και είπε επίσης:

 Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξαστεί ο υιός του ανθρώπου.»
(Το παρακάτω λείπει από κάθε Καινή διαθήκη)
«Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον.Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.»

 Βρέθηκε σε χειρόγραφο του Ευσέβιου του Παμφίλου Επισκόπου Καισαρείας, 265μ.Χ.
εκκλησιαστικού ιστορικού, απο τον καθηγητή Ε. Πρόκου το 1974 στις βιβλιοθήκες του Βατικανού.

 Αυτό το απόσπασμα, μαζί με το 9/10 της διδασκαλίας του Χριστού πετάχτηκε άρον άρον έξω οι εντεταλμένοι εργολάβοι της μαύρης μασονίας όταν δημιουργούσαν τα "θεόπνευστα" κείμενα που ονόμασαν μετέπειτα “Αγία Γραφή” και εννοείται όπως πάντα βγήκαν και οι ανάλογοι θρύλοι και γελοίες ιστοριούλες για να στηρίξει η Μαύρη Αδελφότητα την ανίερη ένωση του φωτός και του σκότους που είχε κατασκευάσει δίνοντάς της θεϊκή σφραγίδα.

 Επιθέσεις κατά των Ελλήνων υπάρχουν σε πάμπολλα εκκλησιαστικά βιβλία, ακόμη και μέσα στους χαιρετισμούς της Παναγίας και στον Ύμνο εις την Πεντηκοστήν !

Ακάθιστος Ύμνος (προς τιμήν της Παναγίας):

Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα.
Χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα.
Χαίρε, ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί.
Χαίρε, ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί.
Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα.

Ρωμανός ο Μελωδός («Ύμνος εις Πεντηκοστήν»):

Τί φυσώσιν και βαμβεύουσιν οι Έλληνες;
Τί φαντάζονται προς Άρατον τον τρισκατάρατον;
Τί πλανώνται προς Πλάτωνα;
Τί Δημοσθένη στέργουσι τον ασθενή;
Τί μη νοούσι Όμηρο όνειρον αργόν;

Συμπεράσματα :

1) Αυτοί που έγραψαν τους αναθεματισμούς παρουσιάζουν πλήρως διαστρεβλωμένα τις ελληνικές γνώσεις, εμφανίζοντας τους Έλληνες φιλοσόφους δήθεν να λένε αλλοπρόσαλλα πράγματα. Αν κάποιος έχει διαβάσει τι πράγματι λένε οι Έλληνες φιλόσοφοι, τότε καταλαβαίνει τα ψέματα των εργολάβων της Μαύρης Αδελφότητας, που απευθύνονταν τότε αλλα και σήμερα, σε άτομα δίχως γνώση για το τι πράγματι συμβαίνει.

2) Η εβραιοχριστιανική εκκλησία, το όχημα της Μαύρης Αδελφότητας μετά το ειδικά μετά το 1.000 μ.Χ έφερε απόλυτο σκοταδισμό, έχοντας ξεπεράσει και την πιο ακραία εβραϊκή δεισιδαιμονία. Ο σκοταδισμός και η δεισιδαιμονία της εκκλησίας σε ανατολή και δύση, έφεραν τρομερά δεινά. Το μόνο θετικό στοιχείο στην εκκλησία της ανατολής, ήταν η μετά από καιρό πλήρης κατάργηση στην πράξη του μωσαϊκού νόμου και η μετατροπή της εβραιοχριστιανικής Ορθοδοξίας σε Ελληνο-ρθοδοξία. Παρόλο όμως που σταμάτησαν να εφαρμόζουν τον νόμο του Γιαχβέ, όλα τα παλιά κείμενα, οι αφορισμοί κατα των Ελλήνων που θέσπισαν οι εβραιολάτρες ανθέλληνες ιεράρχες της μαύρης μασονίας, έμειναν και αναγκαστικά τα χρησιμοποιεί η θρησκεία της Ελληνορθοδοξίας μέχρι σήμερα. Οι περισσότεροι εκ των ιερέων βρίσκονται σε άγνοια για το τι πράγματι συμβαίνει, ενώ εννοείται πως ακόμη και μέσα στην Εβραιοχριστιανική θρησκεία υπάρχουν ιερείς που είναι πράγματι μαχητές του Χριστού, οι οποίοι σχεδόν πάντα βρίσκονται στην αφάνεια και δεν παίρνουν κάποια μεγάλη θέση και αξίωμα.

3) Ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός (όχι ο Εβραιο-Χριστιανισμός- Ορθοδοξία) μαζί, ήταν αυτό που ανέκαθεν φοβόντουσαν τα παγκόσμια λαμόγια. Είναι το εκρηκτικό μείγμα που ξέρουν ότι όσο κι αν προσπάθησαν να το διασπάσουν, δεν διασπάται. Για την ώρα το αποφεύγουν, με νύχια και με δόντια μεν, αλλά το αποφεύγουν. Το εκρηκτικό μείγμα όμως Ελληνισμού- Χριστιανισμού που φοβούνται δεν μπόρεσαν να το αφανίσουν. Σιγοκαίει μέσα στον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα και αυτό το γνωρίζουν και το τρέμουν.

Όλοι όσοι στο παρελθόν θέλησαν να παίξουν με αυτό κάηκαν και η Ιστορία σύντομα θα επαναληφθεί. Αυτή τη φορά μάλιστα, το μπουρλότο θα είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ, και θα φέρει το τέλος των άνομων και την αρχή της νέας χρυσής εποχής. Της εποχής που θα κυριαρχεί το δίκαιο και θα υπάρχει σε όλους προσβάσιμη η γνώση. Τότε οι Έλληνες για ακόμη μια φορά θα εκπληρώσουμε την αποστολή που ο ίδιος ο Αρχηγός της Ζωής μας ανέθεσε εξ αρχής του κόσμου αυτού. Το να μεταφέρουμε παγκόσμια το φως της γνώσης, το Φως του Χριστού. Τότε θα γίνει το θέλημα του Αρχηγού της Ζωής όπως στον Ουρανό (πραγματικό κόσμο) έτσι και στη Γη ( στον κόσμο της ύλης του Γιαχβέ). Όπως είναι γραμμένο έτσι και θα γίνει. Και θα γίνει με τον τρόπο που γινόταν ανέκαθεν,

Δυνατά και Ελληνικά.

Ιησούς Χριστός Νικά, πάντα, παντού και για πάντα, άρα το παιχνίδι είναι κερδισμένο εξ αρχής.

Πηγή : Γιατί και πώς ζούν αναμεσά μας – Το μαύρο βυζάντιο

 EΛ HUNTER 888

loading...
loading...